1930-2x, WX56, 1930 U.S. Christmas Seals Sheet, pm S

1930 U.S. Christmas Seal Sheet

1930-2x, WX56, 1930 U.S. Christmas Seals Sheet, pm S

1930 U.S. Christmas Seal Sheet