1935-1x, WX76, 1935 U.S. National Christmas Seals Sheet, pm E

1935-1x U.S. Christmas Seals

1935-1x, WX76, 1935 U.S. National Christmas Seals Sheet, pm E

1935-1x U.S. Christmas Seals