Joe in comparison with 5

Joe vs Limpy

Joe in comparison with 5" SM Mr. Limpy

Caramel Joe Duke STP
Duke Joe in comparison to mr Limpy
Duke Cup Earl STP Peach/Cauc
Earl Earl STP Cup
Joe vs Limpy